چایت را بنوش،
نگران فردا نباش؛
از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها...

[نیما یوشیج]