چند ساعت دیگه افتتاحیه المپیکه:)

به نظرتون چیزی پخش میکنن؟ آخه برزیله!