...

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
                                                   گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را
۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان