دادگاه دلت حکم چشمانم را صادر کرد؛
آمادگی هرچیزی را داشتم، غیر از انفرادی!
حیف...
نباید دلم وکیلم می شد؛
طفلکی اولین پرونده اش بود...

شادوَرد_