به چشمات خواب برمی گرده کاکا      به شب مهتاب برمی گرده کاکا

شنیدی که میگن مرد و قولش           عمو با آب برمی گرده کاکا