همیشه بخشی از آدم جایی جا میماند
آدم میرود
اما بخش مهمی از او جایی جا میماند
در اتاق کودکی
زیر درختانی
یا در چشمهای عابری
آدم نمیداند چه گــم کرده است
همیشه بخشی از او نیست...


[چیستا یثربی]