هر پنج هزارم ثانیه یه بار سایت سنجشُ رفرش میکنم. مرورگرم خسته شده دیگه نا نداره...هی میگه نیومده به پیر به پیغمبر نیومده برو شب بیا بخدا سوختم از بس رفتم سنجش دات اُ آ جی ( لهجه مرورگرم بریتیشه r رو تلفظ نمیکنه!)

دلم عددای کوچیک میخواد...دورقم...سه رقم...چهاررقم...

اگه من دستم به پطروس نرسه...انگشتشو گذاشته یه وقت سد کنکور خراب نشه...