...

جان بهر غم است و بی غم امکان نبود 
                           هر جان که در او غم نبود جان نبود
۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان